Строителство на инсталация за компостиране


Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване; Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2063 т/г до 2100 т/г.; Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталацията за компостиране; Дейност 4. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на инсталация за компостиране
Гласувайте за тази статия

placeholder