Строителство на инсталация за третиране на отпадъци


Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ . Обхвата на обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране, строителство на площадкова инфраструктура и доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатация на изградените инсталации.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms