Строителство на комплекс от социални услуги за деца


Предвижда се изработка на работен проект, строителство и авторски надзор за „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, Разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес гр. Велико Търново, ж.к. „Кольо Фичето“, ул. „Симеон Велики“ № 3 разположен в имот частна общинска собственост на Община Велико Търново
Имотът представлява сграда на бивша детска ясла с четири корпуса и прилежащо дворно пространство (ПИ с идентификатор № 10447.502.41).
За нуждите на бъдещия Комплекс за социални услуги ще бъде използвана част от сградата, а именно: половината от двуетажния южен корпус, целия източен корпус и половината от едноетажния северен корпус с обща РЗП = 1 130 кв.м. Ще се използва прилежащата част от вътрешния двор за сензорна градина към Дневен център за деца с тежки множествени увреждания.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на комплекс от социални услуги за деца
Гласувайте за тази статия

placeholder