Строителство на компостираща инсталация


В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:
1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП, избраната Технология и Генплан, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 2. Извършване на СМР. СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци. 3. Осъществяване на авторски надзор
4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

Всичко за обшествената поръчка

Строителство на компостираща инсталация
Гласувайте за тази статия

research symptoms