Строителство на компостираща станция


Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново”.
Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване и обучение на персонала, който ще обслужва инсталацията; 3. Авторски надзор по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на компостираща станция
Гласувайте за тази статия

research symptoms