Строителство на кръгово кръстовище


Проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“
Обектът е в рамките на проект с:
Водещ бенефициент: Община Гюргево
Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата
Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Договор за финансиране: ЕФРР № 98829 от 31.08.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор – Община Гюргево
Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности:
А. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект;
Б. Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
В. Строителство

Всичко за обществената поръчка

Строителство на кръгово кръстовище
Гласувайте за тази статия

placeholder