Строителство на кула


Строителството се възлага във връзка с Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция – България 2014-2020, втора покана за набиране на проектни предложения, инвестиционен приоритет 6d: „Защита и възстановяване на биоразнообразието, почвите и екосистемите, включително и в области защитени от Натура 2000“.
Предмет на поръчката е изграждане на високо-технологичен наблюдателен комплекс предназначен за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване при възникване на пожар. Комплексът ще се състои от Автоматична наблюдателна станция (АНС), разположена на територията на гр. Хасково в ПИ с идент. №77195.22.31 по КК на гр. Хасково и Контролен център (КЦ), който ще се обособи в административната сграда на община Хасково.
Автоматичната наблюдателна станция ще се разположи на площ с размери 15м/15м, като в рамките й ще се изградят следните съоръжения: Тръбна стоманена кула с обтяжки с височина 29м; Технологично оборудване; Фотоволтаични панели;

Всичко за обществената поръчка

Строителство на кула
Гласувайте за тази статия

placeholder