Строителство на местен път


Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”, включително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти. Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконови нормативни актове.Основната цел на проекта е възстановяване, подобряване на транспортно- експлотационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряване условия за безопасност на движението на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище град Китен, общ. Приморско.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на местен път
Гласувайте за тази статия

placeholder