Строителство на научноизследователска инфраструктура


Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии – нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси, редуциране на парникови емисии.
Заинтересованите лица могат да извършат оглед на обекта, който може да се реализира всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до датата, определена като краен срок за получаване на оферти, след предварителна заявка на ел. поща: zop@tu-sofia.bg или факс 02 8683215, тел. 0882270548, лице отговорно за огледа инж. Весела Горанова.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms