Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)
Наименование, адреси и лица за контакт

Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16, За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 0887 910776, E-mail: leskov@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0884 836906
Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)
Описание
II.1.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”

 

ПОВЕЧЕ 

Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”
Гласувайте за тази статия

Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1)Наименование, адреси и лица за контакт

Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16, За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, Копривщица, Тел.: 0887 910776, E-mail: leskov@koprivshtitsa-bg.com, Факс: 0884 836906

Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” № 16

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.
Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя

Обществени услуги
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ
РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1)Описание
II.1.1)Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”

 

ПОВЕЧЕ 

Строителство на обект: „Корекция и почистване на речното корито на р. Тополница в регулацията на гр. Копривщица”
Гласувайте за тази статия

Вашият коментар

research symptoms