Строителство на образователна инфраструктура


„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по 6 (шест) обособени позиции”
Обособена позиция №1: ПГ „Найден Геров”;
Обособена позиция №2: СОУ „Д.Маринов” (малка сграда);
Обособена позиция №3: I ОУ „Н. Първанов”;
Обособена позиция №4: ЦДГ 7 „Калинка” в т.ч. детска ясла 1;
Обособена позиция №5: II ОУ „К. Фотинов”;
Обособена позиция №6: III СОУ „Отец Паисий”.
Обхвата на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за всички обособени позции):
Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;
Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обектите, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционен проект;
Дейност III – Дейности, свързани с Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;
Дейност IV – Гаранционна отговорност.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на образователна инфраструктура
Гласувайте за тази статия

placeholder