Строителство на общински обекти


Предмет на поръчката е изработване на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“, осъществяване на авторски надзор по време на строителството и последващо изпълнение на строително-монтажни работи за тяхната реализация на два обекта на Община Шумен, обособени в две позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Проектиране и ремонт на два броя кръстовища на ул. „Марица“ с ул. „Софийско шосе“ и ул. „Васил Друмев“, проектиране и ремонт на ул. „Перуника“ от кръстовището ? с ул. „Марица“ до ул. „Гиньо Писков“; Обособена позиция № 2 „Проектиране и строителство на автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на зала „Арена Шумен“ в УПИ V – многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост“.

алба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на общински обекти
Гласувайте за тази статия

placeholder