Строителство на път Мездра-Ботевград


Предмет на общ. поръчка е „Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра–Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122″. Целта на общ. поръчка е:
-Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на обходни пътища на населените места,съгласно Заданието за актуализация на технически проект и предоставеният от Възложителя,наличен Техн. проект,изработен през 2008г.,като Обобщената количествена сметка (ОКС) към проекта се предоставя само за информация и за целите на критерия за възлагане.
-Изпълнение на строителството на участъка от км 174+800 до км 194+122.
Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с договорните условия на FIDIC Жълта книга.В изпълнение на дейностите е необходимо да се актуализира Техн. проект,работни чертежи и детайли,да се изгради изцяло и пусне в експлоатация посочения участък от км 174+800 до км 194+122.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms