Строителство на път „Мездра – Ботевград“


Предмет на обществ. поръчка (ОП) е „Опр. на изпълнител за доп. проектиране и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“.Целта на ОП е:
-Проверка и актуализация на Техн. проект (ТП) в рамките на Лот 2 в съотв. с изискв. на Наредба № РД-02-20-19 от 2011 г. за проектиране на стр. конструкции на строежите чрез прилагане на европ. система за проектиране на стр. конструкции;
-Изработване на ТП за уч-ка от км 172+000 до км 174+800 – Обход на с. Люти дол;
-Актуализация на ТП за защита и/или реконструкция на мрежи и съоръжения на техн. инфрастр. Изработване на нови ТП, при установяване на мрежи и съоръжения на техн. инфраструктура, за които няма изработени такива;
-Допълване на разраб. през 2012 г. проекти за изпълнение на мероприятия по ОВОС, за да се изпълнят всички изисквания на Решение по ОВОС № 16-7/2011 г.;
-Изпълнение на строителството.
Поръчката ще бъде изпълнена в съотв-е с договорните условия на FIDIC Жълта книга.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на път „Мездра – Ботевград“
Гласувайте за тази статия

placeholder