Строителство на площадки за разполагане на контейнери


Настоящата обществена поръчка включва:1.Проектно–проучвателни работи- предварителни проучвания,изработване на инв. проект във фаза раб. проект,изработване на характерни детайли;упражняване на авторски надзор по време на строителството.Съдържанието и частите на инв. проект, трябва да е съобразено със заданието за проектиране и изискванията в „Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”(ДВ- бр. 51/2001 год., изм. ДВ, бр. 85 от 27.10.2009г.); 2.Изпълнение на предвидените в проекта СМР за изграждане на площадки за разполагане на контейнери.В т. ч.: временно строителство; доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане в експлоатация на обекта;строително–монтажни работи;единични,комплексни и 72-часови изпитвания;изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; 3.Изпълнение на авторски надзор, съгл. чл.162 от ЗУТ по време на изпълнение на строителството на обекта;4Съгл. чл. 137, ал. 1,т.1 от ЗУТ обектите са I кат. стр.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms