Строителство на пречиствателна станция


Проектът на община Елхово включва два основни компонента: частична рехабилитация на ВиК мрежата на територията на града, както и изграждане на ПСОВ, вкл. изграждане на довеждащ колектор до нея. За ОП 1: Изготвяне на работни инвестиционни проекти за ПСОВ и външните ? връзки, съгласуване и одобряване на проекта; Упражняване на авторски надзор;Строителство на ПСОВ гр. Елхово, включително външни връзки към нея.Основни сгради и съоръжения в рамките на станцията са както слева: Сграда решетки; Мазниноуловител; Разпределително устройство пред пясъкозадържатели; Tангенциален Пясъкозадържател; Биобасейн; Вторичен радиален утаител; Разпределителнa шахта за активна утайка; Помпена шахта за плаващи вещества; UV инсталация на изход ПСОВ; Дъждозадържателен резервоар и др.; За ОП 2: Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на гр. Елхово.Строителство с предвиден по проекта обхват: Канализационна мрежа общо описание, разделено на етапи Зона с разделна канализация и Зона със смесена канализация.

Всичко за обществената поръчка

 

Строителство на пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия