Строителство на пречиствателна станция


Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
Получаване на разрешение за строеж;
Строителство и монтаж на всички съоръжения на пречиствателната станция осигуряващи предлаганата схема на пречистване на водите за достигане параметрите фиксирани в разрешителното за заустване и тръжните документи;
Строителство на всички други съпътстващи сгради и съоръжения осигуряващо правилното функциониране на пречиствателната станция;
Ремонтно-възстановителни работи;
Изпитания и документация за предаване на обекта съгласно действащото в момента българско законодателство;
Обучение на персонала, надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на ПСОВ;
Въвеждане на обекта в експлоатация с протокол образец 16;
Осъществяване на авторски надзор – технически решения, доработки на проекта, контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация.
Основна цел на проекта е оптимизиране на пречиствателния процес и недопускане на заустване на непречи

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия

placeholder