Строителство на пречиствателна станция


Предметът на настоящата обществена поръчка включва:
– Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
– Строителство на пречиствателна станция;
– Доставка и монтаж на машини и съоръжения;
– Обучение на персонала;
– Упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия

placeholder