Строителство на спортна площадка


Обект на настоящата обществена поръчка е строителство.Предмет на настоящата обществена поръчка e „“Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река“

Всичко за обществената поръчка

research symptoms