Строителство на транспортна инфраструктура


Обществената поръчка е с предмет: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Преустройство на съществуваща автобусна спирка „Рачо Ковача“ в „джоб““
Обособена позиция № 2: „Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад в гр. Габрово“
Обособена позиция № 3: „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни подлези в гр. Габрово“
Обществена поръчка е свързана с изпълнението строително-монтажни работи на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на транспортна инфраструктура
Гласувайте за тази статия