Строителство на център за деца с увреждания


Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП.
Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.9 и във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка.
Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект № 01/07/2/0/00634 а именно „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

Всичко за обществената поръчка

Строителство на център за деца с увреждания
Гласувайте за тази статия

placeholder