Строителство на центрове за грижа за лица с психични разстройства


В настоящата обществена поръчка се предвижда извършва проектиране, ново строителство и авторски надзор на 4бр. центрове за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) с капацитет 15 души, вкл. вертикална планировка. Четирите сгради ще бъдат построени на терен публична общинска собственост в УПИ I, кв. 24 в регулационните граници на с. Каменица, чието местоположение е съгласувано с писмо № 08-1761/17.08.2018г., издадено от МТСП. Изпълнителят на инженеринг следва да изготви инвестиционен проект, на фаза работен проект за строителство на 4бр. ЦГЛПР, находящи се в село Каменица, съгласно Наредба №4 за обхват и съдържанието на инвестиционните проекти, вкл. ЕЕ. РП ще бъде съгласуван и одобрен от главния архитект на общината и ще послужи за издаване на разрешение за строеж. Индикативната минимална обща разгъната-застроена площ (РЗП) на всяка от сградите е в размер на 360 м2.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на центрове за грижа за лица с психични разстройства
Гласувайте за тази статия

placeholder