Строителство на улична мрежа


Обхватът на обществената поръчка за изпълнение на инженеринг е следният:
Инвестиционен проект – Да се изготвя в две фази: Идеен и Технически.
1. Идеен проект
Идейният проект е неразделна част от офертата за участие в процедурата по ЗОП, в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 год.
Възложителят поставя изискване към офертата на участника да се представи идеен проект за обекта, за да се покаже предлаганото от участника проектно решение и по този начин ще се даде обобщена представа за начина на формиране от участника на цената за изпълнение на строителството на обекта. Без да е изготвен идеен проект с приложена към него количествена сметка по окрупнени показатели няма да е възможно да се установи как участниците са оферирали предлаганата от тях цена за изпълнение на СРР на проекта.
1.1 Идейният проект ще изпълнява ролята на задание за следващата фаза на проектиране.
1.2 Всяка част от идейния проект да включва че

Всичко за обществената поръчка

Строителство на улична мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder