Строителство на ВиК мрежа


Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 1
Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена:
• Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина 13,559 км.;
• Изграждане на КПС– 1 бр;
• Изграждане на напорен тръбопровод от КПС до съществуващ гравитачен колектор към ПСОВ Плевен с обща дължина 4,636 км.;
• Рехабилитация на водопроводна мрежа – 8,915 км;
• Подмяна на съществуващи сградни отклонения и изграждане на нови по трасето на водопроводната и канализационна мрежа към всеки имот.
Настоящата обществена поръчката по обособена позиция № 2
Индикативни стойности на ВиК мрежата, която трябва да бъде изградена:
• Изграждане на битова канализационна мрежа с обща дължина – 10,406 км.;
• Рехабилитация на водопроводна мрежа–11,116 км;
• Подмяна на съществуващи сградни отклонения и изграждане на нови по трасето на водопроводната и канализационна мрежа към всеки имот. По подробно описани в Техническите спецификации по двете об. позиции

Всичко за обществената поръчка

Строителство на ВиК мрежа
Гласувайте за тази статия