Строителство на водопровод


Целта на възлаганата поръчка е изграждане на Водопровод от м. Чирек до с.Лютово.
Изграждането на водопровода е във връзка с недостига на водата и лошите показатели на старото водохващане и създалата се реална опасност от въвеждане на дългосрочен воден режим в селото. Това е единствено възможния вариант за водоснабдяване на с. Лютово.
С изпълнението на конкретни дейности, предмет на договора за възлагане на обществената поръчка се очакват резултати както следва:
•Изработен инвестиционен проект и изпълнено строителство в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя;
•Изготвена строителна документация, доказваща правилното и качествено изпълнение на СМР;
•Въведен в експлоатация строеж;
•Осигуряване обем доставяна вода за с. Лютово.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на водопровод
Гласувайте за тази статия

placeholder