Строителство на водопровод


Предметът на настоящата поръчка е: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Допълнително аварийно водоснабдяване на град Хасково“, строеж „Изграждане на част от напорен водопровод от ПС“Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС“Юг“.
По характеристика, значимост, сложност и рискове при експлоатацията, посочени в чл. 137, ал. 1, т.1, буква „б“от Закона за устройство на територията строежът е първа категория, съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Целта на възлаганата поръчка е изграждане на част от напорeн водопровод от ПС “Източна зона“ до черпателен резервоар 4000м3 на ПС“Юг“.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на водопровод
Гласувайте за тази статия

placeholder