Строителство на железопътна мрежа


Модерниз. на жп линия от г.София до г. Волуяк вкл. следните дейности: Изготв. на раб. проект за Центр.г.София; Изготв. на техн. и раб. проект за междугар. Центр. г. София – г. Волуяк, вкл. г. Обеля и г. Волуяк;Модерн. на колов. разв. и контакт. мрежа/КМ/ в Цент. г. София; Модерн. на коловозн. развитие и КМ в г.Волуяк; Строит. на нова г. Обеля с 6 броя електриф. коловози, вкл. ново приемно здание/ПЗ/, паркинги и съоръж. за връзки с ОТ;Модерн. на желез.трасе на двупътен електриф. участък и изгр. на нов трети електриф. коловоз от г. София до г.Волуяк; Строит. на нови перони с осиг. достъп до тях за г. Обеля и Волуяк, както и за спирк. Надежда, Връбница и Обеля;Модерн.на съществ. съоръж., изгр.на нови съоръж.;Изгр. на нова водоодв. система за участъка;Строит. на нови пешех. подлези/надлези и пътни надлези;Модерн. на съществ. КМ и изгр. на нова за новите жп участъци;Изгр. на нова тръбо-канална мрежа.Строит. на шумоз. съоръж.Модерниз. на г. Волуяк, вкл. ПЗ Волуяк. Пускане в експлоат.

Всичко за обществената поръчка

Строителство на железопътна мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder