Строителство по административна сграда


Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, която е насочена към подобряване на енергийната ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация, указанията на УО на ОПРР и предписанията дадени в техническите и енергийните обследвания на сградата на Общинска администрация – Провадия, която е със застроена площ 1 248 кв.м. и разгъната площ 4 236 кв.м.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по административна сграда
Гласувайте за тази статия