Строителство по блокове


1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно:
а) изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Обобщената количествено – стойностната сметка СМР;
б) действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта, така и не са били елемент на офериране в ценовото предложение;
в) доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти;
г) производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;
д) ще изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, на Строежа;
е) в случаите, когато е необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка със Строежа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения;
ж) организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство;
з) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
и) съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;
й) участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
к) отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;
л) отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа;
м) всички останали дейности, възложени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на договора.
н) всички други дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на Строежа, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице
о) както и всички други задължения, вменени му съгласно действащата нормативна уредба в страната.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по блокове
Гласувайте за тази статия