Строителство по НХА


Изпълнението на СМР за Обособена позиция 1 включва изграждането на нов учебен корпус на НХА в съответствие с изготвените инвестиционни проекти. Изпълнението за Обособена позиция 2 включва укрепване, реконструкция, ремонт и доизграждане на съществуваща сграда на НХА, находяща се в северната част на парцела по ул. Оборище.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по НХА
Гласувайте за тази статия