СМР по обществена сграда


„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация – Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект по части предвидени в документацията за участие и изпълнение на строително-монтажни работи предвид обследването за енергийна ефективност, техническия паспорт на сградата и условията предвидени в документацията за участие.

Всичко за обществената поръчка

СМР по обществена сграда
Гласувайте за тази статия