Строителство по обществени сгради


Поръчката се финансира със средства по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОПРР 2014 – 2020 година, която е насочена към подобряване на енерг. ефективност на обществените и жилищни сгради. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по ЗУТ. Всички дейности следва да бъдат извършени в съответствие с действащото законодателство, техническата спецификация, указанията на УО на ОПРР и предписанията дадени в техническите и енергийни обследвания на сградите включени в общ. поръчка. Сградата на НЧ „Алеко Константинов – 1884”, находяща се на адм. адрес гр. Провадия, ул. Цар Освободител №67 е с обща ЗП – 972,35 кв.м. и обща РЗП – 2 472,46 кв.м. Сградата на Сапарева къща, находяща се на адм. адрес гр. Провадия, ул. Д-р Марко Сапарев №6 е с обща ЗП – 254 кв.м. и обща РЗП – 508 кв.м.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по обществени сгради
Гласувайте за тази статия

placeholder