Строителство по пречиствателна станция


Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг в рамките на проект „Интегриран проект за водите на гр.Пловдив”, по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, и включва: Изготвяне на Техн. и Раб.проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг”. Съгласуване и изваждане на всички необходими разрешителни, вкл. разрешение за строеж на база технически проект; Реконструкция и разширение на ПСОВ – гр.Пловдив по одобрения проект;Доставка на машини и съоръжения за обекта;Изготвяне на Докумeнтация за експлоатация на оборудване и съоръжения на български език за обект: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг”;Обучение на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта и тестването на оборудването;Авторски надзор по време на строителството и монтажа на обекта.

Всичко за обществената поръчка

Строителство по пречиствателна станция
Гласувайте за тази статия

placeholder