СМР по улична мрежа


Настоящата поръчка обхваща изпълнението на СМР за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа“ с четири обособени позиции
Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици в гр.Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“
Обособена позиция №2: „Реконструкция на ул. Васил Коларов, с. Лозенец и съптстваща реконструкция и рехабилитация на голямо съоръжение е с. Лозенец, Община Стралджа“
Обособена позиция №3: „Реконструкция на ул. с. Каменец (ОТ О.Т. 89-88-40 ДО О.Т.49)“
Обособена позиция №4: „Реконструкция на ул. Девети Септември, с. Войника“
Пълно описание на предвидените дейности, видове работи и изисквания, включително и количествени сметки, са представени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

Всичко за обществената поръчка

СМР по улична мрежа
Гласувайте за тази статия

placeholder