Posts Tagged: 1kam1

СМР по улчината мрежа на Варна

1.Текущ ремонт и рехабилитация на : -пътна и улична мрежа- общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища преминаващи през Община Варна, и съседни общини при наличие на споразумение ;- пътни съоръжения-мостове, пасарелки, водостоци, пешеходни и автомобилни подлези и надлези, и други съобразно предмета на настоящата поръчка;- паркове,алейна мрежа и тротоари ;-елементи на техническата

Строителство на кръгово кръстовище

Проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“ Обектът е в рамките на проект с: Водещ бенефициент: Община Гюргево Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ –

Изпълнение на СМР в Технически университет – София

Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „Технически проект“ за извършване на строително-монтажни работи във фоайето на Втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (три и пет проводна) ел. инсталация, полагане на


СМР по сградата на Пантеон на възрожденците

Обектът е в рамките на проект с водещ бенефициент: Община Русе; Име: Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево; Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ Сградата на Пантеона на възрожденците се намира в Урегулиран поземлен имот УПИ I-Парк на възрожденците, кв. 892, гр. Русе, пл. „Възрожденски“, гр. Русе

Проектиране и ремонт на държавен имот

Изработване на инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ в 2 варианта за строежа, вкл. част „Архитектурна“ и част „Конструктивна“, с пълнота и съдържание съгласно Наредба № 4/2001г.; – Изработване на инв. проект по всички части във фаза „Технически проект“, с пълна проектно-сметна документация по всички части за строежа, при спазване на действащото българско и международно

Строителство на научноизследователска инфраструктура

Обществената поръчка се осъществява в рамките на Проект BG05M2OP001-1.001-0008-С01. Целта на проекта е изграждането на научноизследователска инфраструктура за провеждане на върхови изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии – нов тип национален център, който да мобилизира научно-изследователския потенциал, така че да се постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимносвързани икономически сегмента: механика,


Преустройство на съществуваща сграда на ТУ -София

Обектът касае преустройство на част от съществуваща сграда на ТУ -София , Филиал Пловдив, Трети учебен корпус, вьв врьзка с изграждане на „Център за Компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, гр. Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов №8.Има изготвен проект за външен ремонт, с валидно разрешение за строеж №299/15.08.2012 г. и заповед за презаверяване

Ремонт на общински пътни съоръжения

Целта на настоящата процедура е „Сключване на рамково споразумение за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново“, в което не са определени всички условия за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на

30+ от най-интересните закрити басейни по света

30+ от най-интересните закрити басейни по света

Вярно е, че много хора обичат да плуват в откритите басейни, независимо дали става дума за тренировка, разпускане, прекарване на забавно време с приятели и семейството. И въпреки, че зимните месеци може да не са благоприятни за плувците, една лесна алтернатива съществува: закрити плувни басейни. Това, което липсва на затворените басейни е естественото удоволствие от външната среда.


placeholder