Posts Tagged: инженеринг

Започва строителство на новите къщи в Хитрино

Започва строителство на новите къщи в Хитрино

Започва строителството на първите 10 нови къщи в Хитрино. Девет от тях ще бъдат изградени безвъзмездно и със съдействието от Камарата на строителите в България и една със средства на политическа партия. Това съобщи кметът на Хитрино Нуридин Исмаил, цитиран от БНТ. В петък от 12.00 часа, в населеното място ще се състои официална церемония

Строителство на кръгово кръстовище

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 254+257 на Път I-6 „София-Бургас” и подходи към два броя локални платна”. Целта на обществената поръчка, е да бъде определен изпълнител за изграждането на кръгово кръстовище на републикански Път I-6 „София-Бургас“ и подходи към два броя локални платна, с

Строителство на горски пътища

Продължава от раздел II.1.1 .държавно предприятие, включващо: 1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и 3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл.


Модернизация на пречиствателна станция

Обектът на настоящата обществена поръчката е осъществяване пълен инженеринг – работно проектиране, включително авторски надзор, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на експлоатационния персонал, единични, комплексни и технологични изпитвания и пуск на реконструкцията, разширението и модернизацията на Пречиствателна станция за отпадъчни води Китен. Проектирането на ПСОВ ще се извършва в съответствие с техническите

Подмяна кабели на ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Драгалевци“ – елемент от критичната инфраструктура на разпределителната мрежа 110 kV на град София“, реф. № PPС 17-041. Всичко за обществената поръчка  

СМР на жилищни сгради

ОП1„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда – Ж.К. „Оптико електрон-I“ бл.6“;ОП2„Изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда –


Строителство на тренировъчна база

„Изпълнение на инженеринг за обект „Тренировъчна база“ в с. Падеш“ Инвестиционното предложение обхваща изграждането на тренировъчна база в УПИ I219, кв. 17 по плана на с. Падеш, община Благоевград. Застроително-регулационният план (ЗРП) на село Падеш е одобрен със Заповед № 268/13.08.1985 г. на Председателя на Общински народен съвет. Със Заповед № 729/31.05.2016г. на Кмета на

Разделят обществената поръчка за „Железница“ на три

Разделят обществената поръчка за „Железница“ на три

Необходимо е да рестартираме процедурата по избор на изпълнител за изграждане на тунел „Железница“ със съкратени срокове. Поне с 400 дни трябва да се редуцира времето за изпълнение. Технологично търсим вариант за строителство на тунела в по-кратки срокове. Обществената поръчка за съоръжението ще бъде обявена в три обособени позиции. Първата ще бъде за пътното платно

Стартира строителство на нов корпус на УНСС

Стартира строителство на нов корпус на УНСС

На празника на Университета за национално и световно стопанство даваме начало на изпълнението на един от най-смислените проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Малко над 40 млн. лв. са средствата от нея, с които ще бъдат подкрепени висшите учебни заведения в страната, като проектът на УНСС е най-големият. Това каза