Posts Tagged: инженеринг

Hörmann представя нови продукти на изложението BAU 2019

Hörmann представя нови продукти на изложението BAU 2019

До момента на изложението BAU компания Hörmann се представяше обичайно с разнообразни и първокласни продукти на площ от над 1400 м2. През 2019 г. към тях са добавени още 120 м2 площ, където на изложбен щанд 302 в хале B3 производителят на врати за дома и индустрията ще покаже на посетителите си в частност изцяло нов продуктов асортимент.

Строителство на пътища в област Бургас

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните

Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка


СМР на общинска пътна мрежа

Предмета на поръчката обхваща строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на пътна мрежа на територията на Община Ивайловград с обща приблизителна дължина 10 087 л.м. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на

Строителство на нов болничен корпус

Изграждане на нова сграда в западна посока свързана с Корпус В посредством топла връзка. Автомобилният достъп до новият обект да се осъществява по изградената асфалтова площадка откъм север. Предвижда се дейности по СМР за обект да бъдат разделени на два етапа – Етап 1 с прогнозна стойност 3 897 491,60 лева без ДДС и Етап

Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура

В предмета на настоящата поръчка са включени: ?Инженеринг на ГПСОВ и външна инфраструктура до ГПСОВ, в т.ч. изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала; ?Инженеринг за доизграждане и реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа и довеждащи колектори до ГПСОВ (тласкатели и гравитачен довеждащ колектор


Строителство на канализация

Строежът е ІІ-ра категория по смисъла на чл.4,ал.2,т.2 и т.3 от НАРЕДБА №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.Дейности по ОП1:Водоснабдителна мрежа,Битова канализационна мрежа,Дъждовна канализационна мрежа,КПС1,КПС2,Канализационен тласкател 1 и 2.Дейности по ОП2:Предвижда се изграждане на 2 етапа.ЛПОВ 1 е с капацитет 1500ЕЖ. Имотът е с обща площ 4 217 m2= 4.217 dca, от които

Най-изумителните офиси по света

Най-изумителните офиси по света

Офисът така, както го познаваме е пред изчезване. Някои от най-интересните дизайни и идеи за офиси биват задавани от световните компании. Новите офиси се характеризират с много светлина, зеленина, свежест, неформална обстановка и широки пространства. Бюрото с телефона, компютъра, факса, принтера и ксерокса остава в миналото. Днес, за да кажете, че сте в офиса е

Обществена сграда е направена от рециклирани материали

Обществена сграда е направена от рециклирани материали

В най-новия си екологичен проект виетнамското дизайнерско студио H & P Architects завърши вдъхновяващ общностен център, изграден главно от рециклирани отпадъчни материали. Той се намира в близост до голям и замърсен промишлен парк в град Донг Ван в провинция Хан Нам. Проектът цели да привлече вниманието към експлоатацията на природни ресурси във Виетнам – по-специално незаконното изкопаване


placeholder