Posts Tagged: обществени поръчки

СМР по електрическата мрежа на Народното събрание

Подробно описание на видовете работи, изискванията към влаганите материали и начина на изпълнение, както и количествата СМР – предмет на поръчката, са дадени в Техническа спецификация (Приложение № 3.1), Количествена сметка (Приложение № 3.2), Техническа спецификация на основните материали (Приложение № 3.3), както и в одобрения инвестиционен проект. Строежът е трета група, трета категория съгласно

Ремонт на пътища в община Дулово

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство. Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово. Отчитайки спецификата на обществената

Строителство на пътна и улична мрежа

Обхват и основни параметри на обществената поръчка: При изпълнение на поръчката следва да се извърши : Текущ ремонт и Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на: пътна и улична мрежа – общинската пътна и улична мрежа, участъци от републиканските пътища, преминаващи през Община Вълчи дол и съседни общини, при наличие на споразумение; пътни съоръжения – мостове,


Реконструкция на улична мрежа в община Искър

Предмет на настоящата открита процедура е избор на изпълнител за извършване на СМР за „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“.Настоящата обществена поръчка се финансира подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване

Ремонт на ул. “Николай Коперник“ в София

Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за обект „Основен ремонт на ул. “Николай Коперник“ от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Манастирска“ и на ул.“Атанас Узунов“ от ул. „Манастирска“ до ул. „Калиманци“, район „Слатина“ При разработването на проекта да се обособят отделни етапи, които да са разделени документално и да могат да се въвеждат в експлоатация

СМР по улична мрежа

Настоящата поръчка обхваща изпълнението на СМР за реализация на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Стралджа“ с четири обособени позиции Обособена позиция №1: „Реконструкция на улици в гр.Стралджа и съпътстващата ги реконструкция и рехабилитация на тротоари“ Обособена позиция №2: „Реконструкция на ул. Васил Коларов, с. Лозенец и съптстваща реконструкция и


СМР на пътища в община Гулянци

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект №15/07/2/0/00167, а именно „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Гулянци, който включва обектите: 1. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 2024/III -118, Гулянци – Комарево/Крета-/III-1106/ в община Гулянци; 2. Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3021/II-11, Гулянци-Никопол/Милковица

Реконструкция на общински пътища

Предмет на поръчката е „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“.Основните цели на изготвения проект са следните : ?Комплексна характеристика на съществуващото положение.? Възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътя, което включва :?Постигане на технически елементи

Ремонт на детски градини

Предметът на поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, свързани с основен ремонт, реконструкция, благоустрояване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите и прилежащите дворни места на ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ – гр. Пловдив, разпределени в обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обновяване на ДЯ „Детски