Posts Tagged: проектиране

Завърши ремонтът на пътя между Горна Оряховица и Арбанаси

Завърши ремонтът на пътя между Горна Оряховица и Арбанаси

Почти 7000 автомобила е средноденонощният трафик по пътя между Горна Оряховица и Велико Търново през Арбанаси. Нека по него се минава безаварийно, да се шофира разумно, тъй като ставаха голям брой произшествия годишно. Това коментира министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков преди пускането на движението по ремонтирания близо 5-километров участък от пътя между

Започва проучване за трасето на тунел под Петрохан

Започва проучване за трасето на тунел под Петрохан

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществената поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението  Монтана – София, с тунел под Петрохан. Целта е бъдещият изпълнител да посочи минимум три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан. Въз основа на извършеното проучване трябва бъде определен пътният габарит на направлението. Ще

Строителство на местен път

Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”, включително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти.


СМР и инженеринг на инфраструктура

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани биоотпадъци /БО/, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).Компостиращата инсталация е с капацитет 2516 т/год., а инсталацията за предварително третиране на БО е с капацитет 24117 т/год.. Компостирането

Ремонт на път

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец-Изворово /Йерусалимово- /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово – гр.Об.(Харманли –Любимец)-Оряхово-Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка: Основната цел на изпълняваните дейности е да се извърши рехабилитация и реконструкция на

Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции с предмет: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево,


Строителство на улична мрежа

Проектът включва изграждане и реконструкция на: 1)„Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна“ и 2)„Реконструкция на улица „Сава Ганчев“, гр. Каварна“ Изпълнението на поръчката е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на участъците и околните пространства.

СМР на общински път

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен

Сграда се разтвори с цип

Сграда се разтвори с цип

Стените на офис сграда Кент, Англия, която предстои да бъде разрушена скоро, изглеждат сякаш са разтворени с цип. Интересната идея е на художника Алекс Чинек. Озаглавена „Отворена за обществеността“, осемметровото произведение на изкуството се намира в бивш завод за кожни изделия, в близост до новото студио на Chinneck в Ashford, което в момента е празно