Posts Tagged: търгове

Строителство на подлез

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се изгради подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен

Строителството на паркинг

За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат реализирани дейности по проектиране, извършване на строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор по време на изграждането на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй. Подробно описание на всички дейности, включени в предмета на процедурата, се съдържа в

Строителство на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез

„Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези на км. 127+805 и


Строителство на покриви на сгради

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на 24 СУ “Пейо Яворов“, ул. „ Клисура“ №16, район „Подуяне“; 2.

Ремонт на централен площад и парк

Обект на поръчката е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект -„Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38,О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16,

Строителство на плувен комплекс

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Строителство на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в


Строителство на дневен център за деца с увреждания

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.9 и във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка е

Строителство на спортна площадка

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство.Предмет на настоящата обществена поръчка e „“Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река“ Всичко за обществената поръчка

Цялостен ремонт на улица

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по


placeholder