Posts Tagged: търгове

Строителство на водопровод

Целта на възлаганата поръчка е изграждане на Водопровод от м. Чирек до с.Лютово. Изграждането на водопровода е във връзка с недостига на водата и лошите показатели на старото водохващане и създалата се реална опасност от въвеждане на дългосрочен воден режим в селото. Това е единствено възможния вариант за водоснабдяване на с. Лютово. С изпълнението на

Ремонт на обекти на Агенция „Митници”

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП; а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни

Строителство на инсталация за компостиране

Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване; Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с капацитет от 2063 т/г до 2100


СМР на улици

Обществената поръчка се провежда с цел сключване на Рамково споразумение с предмет: „Изпълнение на СМР – рехабилитация, основни и текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Угърчин“. Срокът за изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка, е 4 (четири) години след сключено Рамково споразумение. Всичко за обществената поръчка

Запълване на дупки и ремонт на пътища

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“ Работите ще

СМР на общински пътища

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на строителство с предмет: Избор на изпълнител на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Мадан”. В съответствие с чл. 48, ал.


Строителство на детска площадка

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция и модернизация на спортна площадка, изграждане на детска площадка и благоустрояване на междублоково пространство в кв. 117 по плана на гр. Нови пазар в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на

Ремонт на кръстовище

Съществуващото кръстовище е на км 48+728 на път Н-64. Намира се на около 600 м от ПВ „Труд“ на АМ ‚,Тракия“. Терена е равнинен. Път ІІ-64 е реконструиран през м. септември 2010 г. Действащото пътно кръстовище не обслужва посоката Пловдив-Строево. движението по посока Пловдив – Строево – Г. Чардак се осъществява през кръстовището при км

Строителство по пречиствателна станция

Предмет на обществената поръчка е реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив – инженеринг в рамките на проект „Интегриран проект за водите на гр.Пловдив”, по ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.”, и включва: Изготвяне на Техн. и Раб.проект на обект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив –