Posts Tagged: търгове

СМР по Софийски университет

В обхвата на инженеринга са включени следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект; 2. Изпълнение на строително-монтажни, реставрационни и др. необходими дейности за обекта; 3. Упражняване на авторски надзор по време на строителството; 4. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост); 5. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване

СМР на улици

Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: Разширение на локално платно на път II-18 = СОП от О.Т. 312в до О.Т. 111д, включително обособяване на кръгово „Изток“ О.Т. 111д – 111е – 111 – 111в – 111г – 111д, разширение на ул. „Витошки камбани“ от О.Т.

Строителство на инсталация за третиране на отпадъци

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ . Обхвата на обществената поръчка включва изпълнението на инженеринг – работно проектиране, авторски надзор и строителство на компостираща инсталация и на инсталация за предварително


СМР по детска градина и ясла

Предметът на поръчката е Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект”, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на съответната сграда и

Строителство на система за телеуправление

„„Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участка Варна – Синдел и доставка на автовишка, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция 1: Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители

Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница

Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“; Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Всичко за обществената поръчка


Ремонт на Шуменски университет

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, град Шумен в т.ч.: I. Ремонт на сграда „Център за дистанционно обучение“ в т.ч.: Ремонт на покрив; Външно саниране на сградата; Вътрешен ремонт на сградата; II. Физкултурен салон Корпус 1; Преддверие пред физкултурен салон; III. Ремонт на сграда „Лаборатория

Реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня”

Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за компетентност„Горна баня”-реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня”,с идентификатор 68134.4331.5474.1,упи-I,кв.1а,на ул.„Oбзор“№2 в кв.Горна баня,район„Овча купел”,гр.София-Iви етап, в две обособени позиции: OП №1„Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за компетентност„Горна баня”-реконструкция и модернизация на комплекс„Горна баня”,упи-I,кв.1а,на ул.„Oбзор“№2 в кв.Горна

Ремонт на училище

В настоящия инженеринг са включени проектиране, изпълнение на реконструкция и преустройство на съществуваща сграда на бивше ОУ ‘‘Васил Левски‘‘ в обучителен център за доброволци и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Обхватът, предметът на поръчката, както и изискванията са определени в техническата спецификация. Всичко за обществената поръчка


research symptoms