Posts Tagged: търгове

Подмяна на преносен газопровод

Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово”” Строеж: Етап 3 „Преносен газопровод от КВ „Батулци” до КВ “Калугерово”” Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в Техническата спецификация. Всичко за обществената поръчка

Саниране на блокове

Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции” Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително

Рехабилитация на общински път

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка


Енергийна ефективност на жилищна сграда

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилнa жилищнa сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/ 02.02.2015г. – инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: бл. 103, ж.к. „Младост 1“, гр. София,

СМР по административна сграда

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на строително-монтажни работи по изготвения в хода на поръчката технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44

Ремонт на улична мрежа

Поръчката предвижда изпълнението на строително-монтажни работи по ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора. Всичко за обществената поръчка


Строителство на център за деца с увреждания

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка

Ремонт на алеи

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна. Всичко за обществената поръчка

Строителство на компостираща инсталация

Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли Дейност 1: Изготвяне и съгласуване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обект: Изграждане на компостираща инсталация в границите на Регионално депо за неопасни отпадъци – Харманли Дейност 2: Изпълнение на Строително-монтажни