Posts Tagged: търгове

Ремонт на приют за бездомни кучета

Обект: Преустройство, ремонт и реконструкция на сградата за приют за безстопанствени кучета- Етапно I + II“, с. Могила. Дейност 1- проектиране: Проектът следва да бъде изготвен етапно: Етап I – Да се разработи работен проект за преустройство на съществуващите сгради за настаняване на 50 броя кучета. Етап II – Да се разработи работен проект за

Ремонт на учебен център

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършването на довършителни ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северозападен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от

Строителство на комплекс за социални грижи

Основната цел на проекта е осигуряване на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно – създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората


Изграждане на подпорни стени

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща на кв.12, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.20, с.Копиловци, община Георги Дамяново“, „Изграждане на подпорна стена /ляво/ прилежаща на кв.28, с.Копиловци, община Георги Дамяново“ и „Изграждане на подпорна стена /дясно/ прилежаща

Строителство на пешеходен надлез

1.„Проектиране, авторски надзор и строителство на „Съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. “Менделеев“ /бул.Асеновградско шосе/ в ПИ 56784.540.1063, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на ж.к. Тракия – 2 част и УПИ IV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО, гр. Пловдив“. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и

СМР по НДК

Поръчката обхваща изпълнение на строителството на реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура. СМР следва да се извършат в съответствие с одобрения инвестиционен проект. За специфични видове СМР – трафопост, сондаж и помпена станция и поливна система е необходимо в хода на строителството да бъдат


Строителство на жп надлез

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”. В този смисъл, цел на обществената поръчка да бъде изготвен технически проект за новo съоръжение и за реконструкция на участъците от двете му страни до превързване

Проектиране и строителство на инсталация за компостиране

Предмет на обществената поръчка е „Проектиране, авторски надзор, строителство и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци”. Предметът на поръчката включва следните дейности: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“; 2. Строителство на основна и съпътстваща инфраструктура, вкл. доставка на технологично оборудване; 3. Авторски надзор по време на строителството. Всичко

Строителство на имоти

Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД всичко за обществената поръчка


placeholder