Posts Tagged: реконструкция

СМР по социални жилища

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие

Строителство на социални жилища

Изготвяне на работен инвестиционен проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др.,

Строителство на участък от АМ „Струма“

Предмет на обществена поръчка (ОП) е „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: автомагистрала „Струма“ Лот 3.2.2, участък „Крупник — Кресна“ – ляво платно от км 389+100 до км 399+500, обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно от км 396+137 (по километража на път І-1 /Е79/)


Уютни стари къщи по Коледа

Уютни стари къщи по Коледа

Строени преди много години, старите селски къщи носят характерен дух и прелест. Понякога се намират хора, които събуждат заспалите им огнища и им връщат живота и смеха. Особено по Коледа. Ето няколко такива истории със страхотен край и безкрайно бъдеще. 🙂 Преди 10 години Патрик МакГуайър наследил малка вила в Уисконсин, обитавана от… патици, прилепи, полски

Строителство на електропреносна мрежа

Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт / реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за

СМР на инфраструктура в Пирин

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, който/които да извърши/да извършат следното: подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“ относно първата обособена позиция и подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване


Основен ремонт на обществени територии

Проектът представлява инвестиция във физич. и жизнена среда на гр. Игнатиево. Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на еколог. среда и развитие на населеното място.

Строителство на пътища в област Бургас

Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните

Ремонт на железопътната линия Пловдив – Бургас

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка


placeholder