Posts Tagged: ремонтни дейности

Саниране на блокове

Предметът на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Хасково по 10 обособени позиции” Дейностите, предмет на възлагането за периода на изпълнение на поръчката са следните: 1. Разработване на инвестиционен проект, включително

Рехабилитация на общински път

Обект на възлагане: строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и съгласно чл.20, ал.1, т.1, б.“а“ във вр. с чл.73, ал.1 и чл.74 и чл.99 и следващите от ЗОП, ще се възложи, чрез открита процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка. Предмет на настоящата поръчка

Енергийна ефективност на жилищна сграда

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилнa жилищнa сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/ 02.02.2015г. – инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: бл. 103, ж.к. „Младост 1“, гр. София,


СМР по административна сграда

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект, извършване на строително-монтажни работи по изготвения в хода на поръчката технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект: Административна сграда на „Индустриален и логистичен парк-Бургас“ АД в поземлен имот с проектен идентификатор 07079.605.679 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ VIII-679, кв. 44

Ремонт на улична мрежа

Поръчката предвижда изпълнението на строително-монтажни работи по ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на алеи

При изпълнение на поръчката следва да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация, поддържка, текущ ремонт и благоустрояване на алеи, площи, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за нуждите на „Обреди” ЕООД, гр. Варна. Всичко за обществената поръчка


Три първи копки за един ден в Пловдив

Три първи копки за един ден в Пловдив

С три първи копки стартира реализацията на проекта по мащабната реконструкция на улици и тротоари в зоната, заключена между булевардите „Марица – Юг“ и „Княгиня Мария Луиза“. Лично кметът Иван Тотев заедно с районните кметове и представители на фирмите изпълнители посетиха трите зони, които ще бъдат изцяло обновени и поставиха начало на ремонтните дейности. Проектът

Започва ремонт на пътя през Витиня

Започва ремонт на пътя през Витиня

Започва ремонт на път I-1 София – Ботевград през Витиня. Участъкът е алтернативен маршрут за камионите над 12 тона при извършващите се в момента аварийно-възстановителни дейности по съоръженията на АМ „Хемус“. Днес започна запълването на най-големите дупки отворили се в отсечката от интензивния трафик след дъждовете в последните дни. Утре пътноподдържащото дружество „Автомагистрали“ трябва да

До 3 млн. лв. ще са необходими за възстановяване на Мизия

До 3 млн. лв. ще са необходими за възстановяване на Мизия

Улиците в Мизия ще бъдат възстановени, а канализацията за дъждовна вода ще бъде рехабилитирана и разширена, тъй като сега съществуващата не може да поема води с такава интензивност. Това съобщи при посещението си в засегнатия от интензивните валежи град министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Днес той, заедно с председателя на Управителния съвет