Posts Tagged: СМР

15,6 млн.лв. за развитие на туризма по границата с Турция

15,6 млн.лв. за развитие на туризма по границата с Турция

Още над 15,6 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на туризма и опазване на околната среда в пограничния регион между България и Турция по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП между двете държави. Това стана ясно по време на Комитета за наблюдение на програмата, който се проведе в Поморие. Форумът бе председателстван от

Строителство на път Мездра-Ботевград

Предмет на общ. поръчка е „Определяне на изпълнител за актуализация на технически проект и строителство на обект: Път I-1 (E-79) „Мездра–Ботевград“ Лот 1 от км 174+800 до км 194+122″. Целта на общ. поръчка е: -Актуализация на Техн. проект за модернизация и привеждане на съществуващия път до габарит Г20–четирилентов път с разделителна ивица и изграждане на

СМР по социални жилища

Предметът на поръчката обхваща:1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”. 2.Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ по изграждане на 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за настаняване на около 170 лица). Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие


Ремонт на водопроводна мрежа

Предмет на поръчката е Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“ Всичко за обществената поръчка

Строителство на социални жилища

Изготвяне на работен инвестиционен проект, съгласно разпоредбите на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като Изпълнителят се съобрази с изискванията на Възложителя, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др.,

Строителите излизат на мирна демонстрация

Строителите излизат на мирна демонстрация

Утре от 7.00 до 12.00 часа ще има мирна демонстрация с около 1000 машини – строителна техника, в защита на бранша, съобщи председателят на УС на Камарата на строителите в България /КСБ/ инж. Илиян Терзиев. Машините ще са без вериги и ще бъдат разположение по бул.“Цариградско шосе“ в участъка от голям търговски център в посока


Строителство на електропреносна мрежа

Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции и всяка обособена позиция включва изпълнение на ново строителство/ремонт / реконструкция/рехабилитация, подмяна на фазови проводници, въжета и/или обтяжки, възстановяване на фундаменти и заземители, изграждане на оптична свързаност и други видове СМР на въздушни линии високо напрежение от електропреносната мрежа. Характерът на работите е идентичен и за

СМР на инфраструктура в Пирин

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител/изпълнители, който/които да извърши/да извършат следното: подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор за определени участъци от пътната инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“ относно първата обособена позиция и подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване

Основен ремонт на обществени територии

Проектът представлява инвестиция във физич. и жизнена среда на гр. Игнатиево. Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда. Реализирането им ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги на населението, подобряване на еколог. среда и развитие на населеното място.


placeholder