Posts Tagged: Строителни и монтажни работи

Фандъкова: Подпомагаме строителството и ремонта на пет църкви

Фандъкова: Подпомагаме строителството и ремонта на пет църкви

„Политиката за подкрепа на духовността и вярата е изключително важна. Всяка година с мой доклад отпускаме средства за строителство и ремонт на храмове в София, която е символ на религиозна толерантност. Подписах доклада за тази година за строителството и реконструкция на пет църкви и храмове, един от тях е първата Арменска апостолическа православна църква.“ Това

Спират движението, за да монтират надлеза при с. Атия

Спират движението, за да монтират надлеза при с. Атия

От 23 юли до 26 юли, от 20 ч. до 6 ч. сутринта, ще се спира движението на всички моторни превозни средства по път II-99 Бургас – Царево, в участъка между пътен възел „Парк Росенец“ (при км 6+352) и пътен възел „Черноморец“ (при км 14+822). Ограничаването на трафика е необходимо, за да се монтира безопасно

Отвориха за движение бул. „Тодор Каблешков“

Отвориха за движение бул. „Тодор Каблешков“

Възстановено е движението по бул. „Тодор Каблешков“ между бул. „Цар Борис III“ и ул. „Майор Горталов“, който разширихме като четирилентов булевард. Изградена е нова канализация, обновен е водопровод, положено е ново осветление. Изградени са и тротоари. Изпълнени са важни инженерни мрежи. Предвижда се в разделителната ивица да бъдат засадени дървета. През миналата година бе извършено разширение


Започват обществени поръчки за строителството на АМ „Хемус“

Започват обществени поръчки за строителството на АМ „Хемус“

„В рамките на следващите месеци ще бъдат обявени обществени поръчки за строителството на още 137 км от АМ „Хемус“, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. „През месец август стартират тръжните процедури за строителството на 52 километра от аутобана между п.в. „Боаза“ и разклона за Плевен и Ловеч, за да може през следващата

Строителство на улична мрежа

Обхватът на обществената поръчка за изпълнение на инженеринг е следният: Инвестиционен проект – Да се изготвя в две фази: Идеен и Технически. 1. Идеен проект Идейният проект е неразделна част от офертата за участие в процедурата по ЗОП, в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти от 2001 год.

Ремонт на пътна мрежа

Поддържане, основен и текущ ремонт, ново строителство, реконструкция и рехабилитация, изготвяне на инвестиционни проекти, авторски надзор и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра на територията на община Балчик“ Всичко за обществената поръчка


Модернизация на железопътен участък

Обществената поръчка обхваща следните основни дейности, обособени в етапи, подетапи и участъци в зависимост от това дали се изискват или не се изискват процедури по отчуждения, както следва: ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж: ЕТАП II: Строителство ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка

Строителство на детски площадки

„Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир” с пет обособени позиции: Първа обособена позиция: “Открита площадка за игра, площад с. Венчан” Втора обособена позиция: “Открита площадка за игра в УПИ ХIII.118, кв.25, с. Тутраканци” Трета обособена позиция: “Открита

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 и ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предвид разпоредбата на чл. 20, ал.1, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез „открита процедура”по смисъла на чл.