Posts Tagged: строителство

Мама Миа! Шер продава вълшебна къща!

Мама Миа! Шер продава вълшебна къща!

Шер успешно работи на само в шоубизнеса , а и на пазарът за имоти. Суперзвездата наскоро промотира ролята си в новия филм „Mamma Mia: Отново заедно“, но заедно с това е успяла да пусне на пазара своя имот в Бевърли Хилс за 2,499 милиона долара. В сравнение с някои знаменитости, това е кражба по отношение на цената. Имотът

Строителство на местен път

Обхватът на строително–монтажните работи включва изграждане на местен път в ПИ 37023.15.115 и ПИ 37023.502.15 по КК землище гр.Китен, общ.Приморско”, включително изпълнение на строително-монтажни работи, доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите проекти и спецификации, както и отстраняване на дефекти.

СМР и инженеринг на инфраструктура

В рамките на настоящата поръчка се предвижда да се проектира и изгради компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на смесено събрани биоотпадъци /БО/, които ще обслужват общините от РСУО-Благоевград (Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево).Компостиращата инсталация е с капацитет 2516 т/год., а инсталацията за предварително третиране на БО е с капацитет 24117 т/год.. Компостирането


Ремонт на път

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Рехабилитация и реконструкция на Път НKV 2080 /III-809, Любимец-Изворово /Йерусалимово- /НKV 1219/ и Път НKV 1219 /Коларово – гр.Об.(Харманли –Любимец)-Оряхово-Васково/ и на съоръженията и принадлежностите към тях“. Описание на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка: Основната цел на изпълняваните дейности е да се извърши рехабилитация и реконструкция на

Реконструкция на водопроводна мрежа

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа и напорен резервоар за задоволяване на нуждите на село Бунцево, община Якоруда, по две обособени позиции с предмет: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и доизграждане на външна водопроводна мрежа за задоволяване на нуждите на село Бунцево,

Модернизация на 3 компресорни станции

Предметът на поръчката е проектиране и изпълнението на три строежа чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати („ГТКА“), а именно: Строеж I – Реконструкция на КС „Петрич“ с изграждане на 1 нов ГТКА, Строеж II – Реконструкция на КС „Лозенец“ с изграждане на 2 нови ГТКА, Строеж III – Реконструкция на КС „Ихтиман“ с


Строителство на улична мрежа

Проектът включва изграждане и реконструкция на: 1)„Изграждане на улична мрежа в с. Божурец, община Каварна“ и 2)„Реконструкция на улица „Сава Ганчев“, гр. Каварна“ Изпълнението на поръчката е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, добро отводняване на участъците и околните пространства.

Третиране на битови отпадъци

Дейността предвижда изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 15 300 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 4 500 т. Инвестиционното намерение следва да се осъществи в поземлен имот №385, общинска собственост в м. „Марков баир“ гр. Оряхово. Дейността включва четири поддейности: 1. Изготвяне

СМР на общински път

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“ Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен