Третиране на битови отпадъци


Дейността предвижда изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 15 300 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 4 500 т. Инвестиционното намерение следва да се осъществи в поземлен имот №385, общинска собственост в м. „Марков баир“ гр. Оряхово. Дейността включва четири поддейности: 1. Изготвяне на Работен проект, съгласно разработените параметрите и данните от Прединвестиционни проучвания, избраната Технология и разпределените части на проекта (зони).2. Извършване на Строително – монтажните работи в две части: Част 1 – СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци Част 2 – СМР, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци. 3. Осъществяване на авторски надзор. 4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване.

Всичко за обществената поръчка

Третиране на битови отпадъци
Гласувайте за тази статия

placeholder