Цените в строителството ще се запазят през следващите месеци


По данни на Националния статистически институт през ноември 2015 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите .

Промишленост.
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се покачва с 0.8 пункта спрямо октомври, което се дължи на по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата производствена активност също се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.
Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла, посочени съответно от 55.0 и 24.1% от предприятията.
Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство.
През ноември съставният показател „бизнес климат в строителството” се понижава с 1.6 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и очакванията им по отношение на строителната активност са по-песимистични, което според тях ще доведе до съкращаване на персонал през следващите три месеца.
Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, макар че през последния месец се наблюдава намаление на неблагоприятното им въздействие.
По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в строителството да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно.
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 1.0 пункт в сравнение с октомври, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-благоприятни.
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла.
Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги.
През ноември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1.4 пункта главно поради по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, като и очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.
Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, остават несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.
По отношение на продажните цени по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Цените в строителството ще се запазят през следващите месеци
Гласувайте за тази статия

placeholder