Цялостен ремонт на улица


Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложената към документацията за обществената поръчка Количествена сметка – Образец № 5. Описание на съществуващото положение и подробно описание на изискванията към плануваните видове СМР се съдържат в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 към документацията за обществената поръчка.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms