Забраняват строителство върху имоти с културна ценност във Варна


Кметът на Варна Иван Портних издаде заповед, с която налага строителна забрана на имоти, които са предложени за деклариране като недвижима културна ценност в Националния институт по недвижими културни наследства (НИНКН), но процедурата за тях не е приключила.

Имотите се намират в следните защитени територии с режим на културно-историческа защита, определени съгласно чл. 2, ал. 1 и чл. 4 от раздел I към специфичните правила и нормативи към Общия устройствен план на община Варна с оглед опазването на недвижимото културно наследство (Ткин), зона Ц2-устройствена зона на стария градски център, съгласно списък – Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед:

Компактната градска територия с концентрация на недвижими културни ценности   (Ткин 5), която включва :архитектурен и археологически резерват „Одесос-Варна“ (Ткин А1) и охранителната му зона; групова недвижима културна ценност (архитектурен комплекс)- система от ансамбли по бул. „Княз Борис I“ – бул. „Сливница“ (Ткин А2); новопредложени с ОУП: групов паметник пл. „Независимост“ – ул. „Преслав“  и шест ансамблови паметника: бул. „Вл. Варненчик“; пл. „Метрополит Симеон“; бул. „Мария Луиза“; ул. „Братя Шкорпил“; бул. „Приморски“  и Малки римски терми: с граници- описани в приложение №2 (Ткин А2*); паметникът на градинското и парково изкуство „Морска градина“ (Ткин А3)  и контактната й зона; единични културни ценности и градски части със съхранена градоустройствена структура с потенциал за опазване отразени в план-схемите по част „Културно-историческо наследство“ към ОУП на община Варна.

Забраняват строителство върху имоти с културна ценност във Варна
Гласувайте за тази статия