Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци


Настоящата обществена поръчка има за цел да се избере изпълнител на закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци.
Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши СМР по закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци, находящо се в имот № 000723 в землището на с. Алеко Константиново. ПИ с идентификатор 00254.70.15 (ПИ 000723 по предходен план) в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото. Строежът е втора категория.Обхватът,обемът и изискванията към изпълн.на обществ.поръчка е подробно описан и регламентиран в технич. спецификация,неразделна част към документацията публикув.в профила на купувача.

Всичко за обществената поръчка

Закриване и рекултивация на старо депо за отпадъци
Гласувайте за тази статия

research symptoms