Запълване на дупки и ремонт на пътища


Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Дейности по зимно поддържане на общински пътища през 2018 г. включващи работи по отстраняване на повреди на настилката чрез запълване на пукнатини и изкърпване на дупки“
Работите ще се извършват на общинска пътна мрежа: MON 1001 гр.Берковица; MON 2008, с.Бързия; MON 2009, с. Слатина; MON 2005 Комарево – Костенци; MON 2007 Балювица; MON 3015 Лесковец; MON 3006 Песочница; MON 2004 Бокиловци и Път II-81 ул. „Хаджи Петър Хаджи Илиев“.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в Техническата спецификация, приложена към настоящата Документация.

Всичко за обществената поръчка

Запълване на дупки и ремонт на пътища
Гласувайте за тази статия

placeholder